ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก www.watbot.go.th
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน [ 20 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 8 
ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง การประชาสัมพัน์กองทุนยุติธรรมตามพระราชบัญญัติกอ [ 15 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 13 
ข่าวเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 15 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 9 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลวั [ 8 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตั้งแต่ซอยท่างามรักถ [ 1 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 18 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ปรับปรุงแท่นจำหน่ [ 23 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 20 
 
 
ป้องกันฯ หาคนเปลียน (14 ก.ค. 2559)    อ่าน 246  ตอบ 0  
นิติกร - ว่าง (4 มิ.ย. 2559)    อ่าน 423  ตอบ 0  
 
 
 
การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างของ อปท. (แก้ไข) ที่ พล 0023.2/ว 2909 ลว 7 มิ.ย.61  [ 8 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 365 
เกณฑ์การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) [ 22 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 306 
เอกสารประกอบการประชุม ผู้บริหาร/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/ 2561 วันที่ 25 มิ.ย.61  [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 13 
รายงานการประชุมผู้บริหาร/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2561 วันจันทร์ที่ 21 พ.ค.2561  [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 17 
ขอให้เร่งรัดการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว249 ลว 20 มิ.ย.61  [ 20 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 30 
โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย Cluster ของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3148 ลว 20 มิ.ย. 61 [ 20 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 48 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ.2561 ภายใต้หัวข้อ (มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3135 ลว 19 มิ.ย. 61 [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 49 
ขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3135 ลว 19 มิ.ย. 61 [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 33 
ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็ง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3131 ลว 19 มิ.ย. 61 [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 30 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3138 ลว 19 มิ.ย. 61 [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 51 
การประกวดการจัดการมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2561 ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว3141 ลว 19 ม.ย.61  [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 29 
การรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4 /ว 3136 ลว. 19 มิ.ย. 2561 [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 42 
โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 ที่ พล 0023.3/ว247 ลว 18 มิ.ย.61  [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 56 
งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2561 ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 3118 ลว 18 มิ.ย. 61 [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 37 
กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3117 ลว 18 มิ.ย. 61 [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 74 
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ฯ ที่ พล 0023.3/ว 3003 ลว 18 มิ.ย. 61 [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 40 
แจ้งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ฯ ที่ พล 0023.3/ว 3005 ลว 18 มิ.ย. 61 [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 25 
ขอให้รายงานสถานะการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท. ที่ พล 0023.3/ว 245 ลว 18 มิ.ย. 61 [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 63 
ประสานงานและเร่งรัดการรับสมัคร อถล.ในสถานศึกษา ด่วนที่สุด ที่พล 0023.3/ว 244 ลว 18 มิ.ย.61  [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 56 
การเตรียมความพร้อมในการป้องกัรนและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ปี 2561 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3088 ลว 18 มิ.ย.61  [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 45 
 
 
สรุปแนวทางดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ สล. มท 0801.2/ว104  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
การประชุมชี้แจงผ่านระบบ Web Conference กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... (ร่างแรก) ในวันศุกร์ที่ 22 มิ.ย.2561 เวลา 10.00 น. ด่วนที่สุด กต. มท 0818.1/7814  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1862  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว1860  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว1861  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว1856 [คู่มือ]  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2561 สน.คท. มท 0808.4/ว1852 [รายชื่อ]  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
การดำเนินโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1454  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว1842 [เอกสารแนบ]  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว108 [อบจ.] [เทศบาล] [อบต.] [เมืองพัทยา]  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (ฉบับที่ 3) กศ. มท 0816.2/ว1781 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งให้จังหวัดตรวจติดตามเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว1840  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกการรายงานข้อมูลรายชื่อตำบลซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว1839  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจกรณีการกำหนดชื่อรายการและคุณลักษณะของประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1832  [ 18 มิ.ย. 2561 ]
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรีนญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 และการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2554,2555 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1817  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1811 [แบบตอบรับ]  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 กพส. มท 0810.5/ว1611  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี งวดที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1793  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
แผนปฏิบัติงานภาคสนามของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1812 [เอกสารแนบ]  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1813  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1736  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
ขอให้ สถจ. บันทึกข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ในระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) หัวข้อ (ระบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561) กพส. มท 0810.7/ว1809 [คู่มือ]  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว1756  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) กิจกรรมที่ 4 กศ. มท 0816.3/ว1786  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กศ. มท 0816.1/ว1766  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
น้ำตาลสดตราต้นตาลคู่
วัดโบสถ์
 
 
ทต.บางระกำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพ [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.วัดโบสถ์ 210661 ข่าวเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ Watbot Municipality NEWS [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านใหม่ รายงานจุดรวบรวมขยะอันตราย [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.วัดโบสถ์ พิธีไหว้ครูของนักเรียนสังกัดสถานศึกษาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 9 
ทต.บ้านใหม่ ประโยชน์การทำน้ำหมักจุลินทรีย์ [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ดินทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 บ้านเขาหนองกบ [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านไร่ ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 บ้านโคก [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านใหม่ ประโยชน์ของการคัดแยกขยะ [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.วัดจันทร์ ภาพบรรยากาศการเรียนของผู้สูงอายุตำบลวัดจันทร์ [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.หินลาด ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ห้วยเฮี้ย สืบสานประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านเลี้ยงศาลเจ้าปู่ ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.วังทอง ตรวจคุณภาพทางด้านอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม) ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ชมพู เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงจาด เพิ่มเติมระยะท [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
ทต.ท่าทอง ประกาศเทศบาลตำบลท่าทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่ [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.ห้วยแก้ว การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านกลาง โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกผักกางมุ้งระบบไฮโดรโปรนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ชุมแสงสงคราม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 25 [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.นครชุม เชิญชวนร่วมพิธีเจริืญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.บางระกำเมืองใหม่ คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลตำบลบางระกำเ [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.วังนกแอ่น รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
 
 
สถ.จ.พิษณุโลก มีที่ไหนรับโอน จพง.สาธารณสุขบ้างใหมคะ (20 มิ.ย. 2561)    อ่าน 46  ตอบ 1
อบต.มะขามสูง ภาษีท้องถิ่นน่ารู้ (20 มิ.ย. 2561)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทต.ท่าทอง การจัดระเบียบทางเท้า (20 มิ.ย. 2561)    อ่าน 14  ตอบ 1
อบต.บ้านกลาง อบต.บ้านกลาง เปิดสอบรับสมัครพนักงาน (20 มิ.ย. 2561)    อ่าน 589  ตอบ 2
อบต.บ้านไร่ เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (19 มิ.ย. 2561)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.เนินเพิ่ม เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (19 มิ.ย. 2561)    อ่าน 9  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก มีที่ไหนรับโอนย้ายเปลี่ยนสายงานบ้างคะ (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 122  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 574  ตอบ 3
สถ.จ.พิษณุโลก สอบถาม ทอ้งถิ่นจังหวัดคะ (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 199  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 92  ตอบ 1
อบต.หนองกะท้าว เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.วัดจันทร์ รถบรรทุกโรงงานกระจกฮั้วเชียงล้งเร่งเครื่องส่งเสียงดัง (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 205  ตอบ 2
ทต.บ้านใหม่ ทต.มีนโนบายอย่างไรในการกำจัดสุนัขจรจัดในพื้นที่เขตเทศบาลซึ่งขณะนี้มีจำนวนมากและไ (17 มิ.ย. 2561)    อ่าน 275  ตอบ 1
ทต.บ้านใหม่ สอบถามตำแหน่ง (17 มิ.ย. 2561)    อ่าน 389  ตอบ 1
อบต.ท่าตาล ร้องทุกข์ (17 มิ.ย. 2561)    อ่าน 13  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอน นักพัฒนาชุมชน (16 มิ.ย. 2561)    อ่าน 137  ตอบ 1
อบต.วัดจันทร์ บุคลากรประพฤติไม่เหมาะสม (15 มิ.ย. 2561)    อ่าน 63  ตอบ 0
อบต.บ้านดง พ่นยาป้องกันยุงลาย (14 มิ.ย. 2561)    อ่าน 14  ตอบ 2
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอน นายช่างโยธา ปง/ชง (14 มิ.ย. 2561)    อ่าน 32  ตอบ 0
อบต.เนินเพิ่ม แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (14 มิ.ย. 2561)    อ่าน 11  ตอบ 0 
  ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ กับการที่เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จะประกาศผ่อนผันให้ขายสินค้าบนที่สาธารณะหน้าวัดท่างาม
  เห็นด้วย ควรผ่อนผันทุกวัน ตั้งแต่เวลา 12.00-20.00 น.
  เห็นด้วย ควรผ่อนผันเฉพาะวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 12.00-20.00 น.
  ไม่เห็นด้วย
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559