ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก www.watbot.go.th
 
 
แบบรายงานผลการดำเนินงาน โครงการตลาดสีเขียว [ 25 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 2 
ประกาศ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ [ 5 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 15 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมซอย 6 และซอย 4 [ 21 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 5 
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแข [ 20 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 4 
 
 
ป้องกันฯ หาคนเปลียน (14 ก.ค. 2559)    อ่าน 301  ตอบ 0  
นิติกร - ว่าง (4 มิ.ย. 2559)    อ่าน 452  ตอบ 0  
 


พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 [ 14 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 24 


พิธีทำบุญตักบาตรกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ [ 14 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 20 


พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริ [ 13 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 19 


พิธีทำบุญตักบาตรกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ [ 12 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 21 


โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา (วันแม่แห่งชาติ) สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ [ 10 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 27 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ร่วมโครงการพัฒนาระบบงานอ [ 10 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 39 


โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา (วันแม่แห่งชาติ) สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ [ 10 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 66 


นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระ [ 28 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 35 


นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ ร่วมงานพิธีถวายคำสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และพิ [ 28 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 34 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอปท. งบปี 61 ด่วนที่สุด ที่พล 0023.4/ว316 ลว. 25 กย .61 [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 21 
กำหนดกาารตรวจประเมินประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ ของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะที่ 1และ คณะที่ 2 [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 97 
โครงการสัมมนาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5051 ลว 24 ก.ย. 61  [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 62 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561 พล 0023.3/ว 5026 ลว 21 ก.ย.61  [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 56 
โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี e-LAAS ปี 62 ที่ พล 0023.5/ว4969 ลว 19 ก.ย.61  [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 143 
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ ที่ พล 0023.3/ว4953 ลว 18 ก.ย. 61  [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 52 
ขอเชิญรับชมการประชุมชี้แจงผ่านระบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Youtube Live Steaming) เพื่อชี้แจงกรอบการประเมินและวิธีการใช้งานระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พล 0023.4/4957 ลว 18 ก.ย. 61  [ 18 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 112 
ขอนำส่งหนังสือแผนการส่งเสรืมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. 2561 - 2573) ที่ พล 0023.3/ว 4956 ลว 18 ก.ย. 61 [ 18 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 72 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง ปี 2562" ที่ พล 0023.3/ว4955 ลว 18 ก.ย. 61 [ 18 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 86 
การเร่งรัดการจัดหาพัสดุ และติดตามความคืบหน้าของการจัดซื้อจัดจ้าง พล 0023.5/ว308 ลว 17 ก.ย.61  [ 18 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 141 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการ ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาเสรษฐกิจฐานรากและชุมชน พล 0023.3/ว4918 ลว 17 ก.ย. 61 [ 18 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 127 
การบรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ คร้ังที่ 5 พล 0023.2/ว4919 ลว 17 ก.ย.61 [ 17 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 171 
ขอเชิญท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอประชุมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "อำเภอสะอาด" ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 307 ลว 17 ก.ย. 61 [ 17 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 77 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4917 ลว 17 ก.ย. 61 [ 17 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 97 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อบุคคล หรือองค์กรเพื่อเข้าพิจารณาคัดเลือกรางวัลดีเด่น ที่ พล 0023.3/ว306 ลว 14 ก.ย. 61 [ 14 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 62 
การใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากลเพื่อช่วยส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 305 ลว 14 ก.ย. 61 [ 14 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 58 
โครงการ/กิจกรรม : "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4890 ลว 14 ก.ย. 61 [ 14 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 101 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4889 ลว 14 ก.ย. 61 [ 14 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 228 
การส่งข้อมูลปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ด้านความมั่นคง "กล้องวงจรปิด" ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4888 ลว 14 ก.ย. 61 [ 14 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 85 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่คนพิการฯ งปม 2558 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 14716 ลว 14 ก.ย. 61 [ 14 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 91 
 
 
สื่อการเรียนการสอนโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส และโครงการมือสะอาด สร้างสุขภาพดี ให้แก่โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.1/ว3007  [ 24 ก.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/13595-13600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนกันยายน 2561 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว13800 [บัญชีรายชื่อ] [บัญชีสุรปราย อปท.]  [ 24 ก.ย. 2561 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2946  [ 24 ก.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ชุด (เราได้เรียนรู้อะไรจากประเทศญี่ปุ่น) กพส. มท 0810.2/ว2999  [ 24 ก.ย. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2945 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2561 ]
แจ้งกำหนดการการปิดระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) เพื่อนำระบบฯ ที่ได้พัฒนาใหม่ขึ้นมาใช้ทดแทน ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2993  [ 24 ก.ย. 2561 ]
หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2991  [ 24 ก.ย. 2561 ]
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สตง. อปท. ร่วมใจพัฒนาท้องถิ่นไทยให้ยั่งยืน กพส. มท 0810.2/ว 2984  [ 21 ก.ย. 2561 ]
การใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว2978  [ 21 ก.ย. 2561 ]
การดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ของหมู่บ้านที่ไม่มีประปา จำนวน 64 หมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2980 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2561 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 21 ก.ย. 2561 ]
ขอให้จังหวัดถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่ดำเนินการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินเสร็จสิ้นกระบวนแล้ว และสามารถขยายผลเป็นศูนย์เรียนรู้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2969 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 20 ก.ย. 2561 ]
การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตน้ำดื่มระดับชุมชน กพส. มท 0810.6/ว2966  [ 20 ก.ย. 2561 ]
มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น (การใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง) กพส. มท 0810.4/ว2950 [มาตรฐานงานฯ]  [ 20 ก.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2952  [ 20 ก.ย. 2561 ]
แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ.) ตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2967 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2963 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนกันยายน 2561) สน.คท. มท 0808.2/13021-13096 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2561 ]
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2951 [เอกสารแนบ]  [ 19 ก.ย. 2561 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2949 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติกรณีทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐหมดอายุก่อนกรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2944  [ 19 ก.ย. 2561 ]
ผลการคัดเลือกการประกวดวาดภาพตามโครงการเฉลิมพระเกียรติการประกวดวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2561 กศ.  [ 19 ก.ย. 2561 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรครูเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาทักษะสมองด้วยองค์ความรู้ (Executive Function หรือ EF) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2942 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2561 ]
การเป็นสถานพยาบาลของทางราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ กค. มท 0803.3/ว2943  [ 19 ก.ย. 2561 ]
น้ำตาลสดตราต้นตาลคู่
วัดโบสถ์
 
 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก [ 26 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.หินลาด กิจกรรม โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากขยะ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.นครไทย อบรมส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอล [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 43 
ทต.นครไทย การประชุมสภาเทศบาลตำบลนครไทย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 41 
อบต.ท่าโพธิ์ [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.วัดจันทร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.ดงประคำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประ [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุุภัณฑ์การเกษตร (ปั๊มไดโว่)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.บางระกำ [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้าน [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.บางระกำ โครงการซุปเปอร์คิดพิชิตโดนัทจิ๋ว (24 กันยายน 2561) [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.คันโช้ง โครงการอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำแหล่งน้ำธรรมชาติหรือเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนหรือแม่น้ำแ [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.คันโช้ง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำ [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.สนามคลี โครงการอบรมส่งเสริมและตรวจสุขภาพผู้สูงอายุประจำเดือนกันยายน 2561 [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.สนามคลี กิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.วัดโบสถ์ แบบรายงานผลการดำเนินงาน โครงการตลาดสีเขียว [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.สนามคลี โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.สนามคลี โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลสนามคลี (กิจกรรม “โตไปไม่โกง” [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.สนามคลี เทศบาลตำบลสนามคลีจัดโครงการฝึกอบรมเผยแพร่ให้ความรู้ระเบียบ กฎหมายของท้องถิ่นให้ [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
 
 
สถ.จ.พิษณุโลก อยากโอนย้ายกลับบ้าน (25 ก.ย. 2561)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.วังยาง แก้ไขหญ้าขึ้นรก (25 ก.ย. 2561)    อ่าน 19  ตอบ 1
อบต.มะต้อง ไฟรายทาง (22 ก.ย. 2561)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.บ้านกลาง อยากทราบว่าวัดทุ่งเ * * * ้ยงมีการเรี่ยไรสร้างศาลาหรือไม่ครับ (21 ก.ย. 2561)    อ่าน 30  ตอบ 2
อบต.พันชาลี เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (21 ก.ย. 2561)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.หนองกุลา เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ (21 ก.ย. 2561)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.เนินเพิ่ม เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ (21 ก.ย. 2561)    อ่าน 6  ตอบ 0
ทต.หัวรอ รถจอดขายของ (21 ก.ย. 2561)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.วังยาง จะรอให้คนตายก่อนใช่ไหมถึงจะทำให้เรียบร้อย (21 ก.ย. 2561)    อ่าน 955  ตอบ 2
ทต.ท่าทอง แจ้งปัญหาการจัดเก็บขยะมูลฝอย (21 ก.ย. 2561)    อ่าน 7  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.โคกสลุด รับโอนย้าย (20 ก.ย. 2561)    อ่าน 239  ตอบ 1
อบต.งิ้วงาม ข้อมูลข่าวสารเช่นแผนพัฒนา ข้อบัญญัติประจำปี ให้เป็น ปีปัจจุบันหน่อยนะครับ และการ (18 ก.ย. 2561)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.สมอแข รายชื่อผู้เข้าใช้บริการศูนย์ ICT ชุมชนตำบลสมอแข ปีงบประมาณ 2561 (15 ก.ย. 2561)    อ่าน 1651  ตอบ 277
อบต.สวนเมี่ยง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (14 ก.ย. 2561)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.ท่าตาล เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (14 ก.ย. 2561)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.พันชาลี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (14 ก.ย. 2561)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.เนินเพิ่ม เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (14 ก.ย. 2561)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.บ้านไร่ อยากให้มาดูแลถนนเรียบคลองชลประทาน ม.10 (13 ก.ย. 2561)    อ่าน 17  ตอบ 1
ทต.หัวรอ ไฟส่องสว่าง (13 ก.ย. 2561)    อ่าน 16  ตอบ 0
ทต.หัวรอ ถนนเลียบทางรถไฟ (13 ก.ย. 2561)    อ่าน 70  ตอบ 3
 
  
  ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ กับการที่เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จะประกาศผ่อนผันให้ขายสินค้าบนที่สาธารณะหน้าวัดท่างาม
  เห็นด้วย ควรผ่อนผันทุกวัน ตั้งแต่เวลา 12.00-20.00 น.
  เห็นด้วย ควรผ่อนผันเฉพาะวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 12.00-20.00 น.
  ไม่เห็นด้วย
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

 
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์