ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก www.watbot.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 9 
จำนวนผู้มาติดต่อสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ [ 13 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 9 
 
 
 
ประกาศประกวดราคาซื้อ โครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดร [ 8 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 7 
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ [ 8 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 10 
 
 
ป้องกันฯ หาคนเปลียน (14 ก.ค. 2559)    อ่าน 312  ตอบ 0  
นิติกร - ว่าง (4 มิ.ย. 2559)    อ่าน 463  ตอบ 0  
 


นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ ร่วมพิธีวันปิยมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเ [ 24 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 16 


นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ ร่วมงานพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู [ 16 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 19 


นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ ร่วมงานพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากร [ 16 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 20 


พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริ [ 14 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 34 


พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 [ 14 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 36 


พิธีทำบุญตักบาตรกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ [ 14 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 30 
 
 
การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5654 ลว.24 ต.ค. 61 [ 30 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 445 
การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถฯ ที่ พล 0023.3/ว 6129 ลว 13 พ.ย. 61 [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ของ อปท. พ.ศ.2548 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว6130 ลว 13 พ.ย.61  [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 10 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว6120 ลว 13 พ.ย. 61  [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 11 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ อปท. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 ที่ พล 0023.5/ว6115 ลว 13 พ.ย. 61  [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 8 
แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคและประมาณการราคาโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6119 ลว 13 พ.ย. 61 [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 11 
การยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมืออปท. ที่ พล 0023.5/ว5762 ลว.30 ตุลาคม 2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 17 
หารือการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น และค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ พล 0023.2/ว6113 ลว 13 พ.ย.61  [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 21 
แนวทางการแต่งตั้งผู้ป่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ที่ พล 0023.2/6114 ลว 13 พ.ย.61  [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 17 
แจ้งขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ \"การเพิ่มประสิทธิภาพงานทรัพย์กรท้องถิ่น\" [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 37 
การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ปี 62  [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 26 
การขอรับสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ 18634 ลว 13 พ.ย.61  [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 24 
แต่งตั้งประธานอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและให้ออกจากราชการ และแต่งตั้งประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของเทศบาล ที่ พล 0023.2/6101 ลว 13 พ.ย. 61  [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 35 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว6100 ลว 13 พ.ย.61  [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 37 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว6076 ลว 12 พ.ย.61  [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 72 
แต่งตั้งประธานอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการและประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ของ อบต. ที่ พล 0023.2/ว6078 ลว 12 พ.ย.61  [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 37 
แจ้งรายละเอียดการดำเนินขั้นตอนการทำแบบสำรวจ สำหรับการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ปี 61 ที่ พล 0023.4/ว572ลว 12 พ.ย.61  [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 44 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหรงาน อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปี 2562 ที่ พล 0023.3/ว6071 ลว 12 พ.ย. 61  [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 49 
การดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยของ อปท.ตามมาตรา 34/1 แห่ง พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว6067 ลว 12 พ.ย. 61  [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 44 
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ พล 0023.2/ว491 ลว 9 พ.ย.61  [ 9 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 53 
 
 
สรุปนโยบายพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2561 และพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 กพส. มท 0810.2/ว3640  [ 12 พ.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง ประเภท ระดับ อำนาจหน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หรือข้อจำกัดของหน่วยปฏิบัติการ พ.ศ. .... ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3647  [ 12 พ.ย. 2561 ]
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3649  [ 12 พ.ย. 2561 ]
การรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบ และความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3645  [ 12 พ.ย. 2561 ]
แจ้งปิดระบบการรับลงทะเบียนโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว37  [ 12 พ.ย. 2561 ]
การดำเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3617 [แบบรายงานฯ]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3625 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว3608 [เอกสารแนบ]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการปรับปรุงข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3624 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3618  [ 9 พ.ย. 2561 ]
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กศ. มท 0816.4/ว3614 [แบบรายงานฯ]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
แจ้งรายละเอียดการดำเนินการในขั้นตอนการทำแบบสำรวจ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว3615 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
ข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3616 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว3523  [ 8 พ.ย. 2561 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว3584 [เอกสารแนบ]  [ 8 พ.ย. 2561 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2559 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) สน.บถ.มท 0809.4/ว50 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2561 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 7 พ.ย. 2561 ]
การเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ภายใต้นโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) เพิ่มเติม กศ. มท 0816.3/ว3596  [ 7 พ.ย. 2561 ]
การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กอง การศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561 กศ. มท 0816.2/ว3569 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 7 พ.ย. 2561 ]
ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และแก้ไขหลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล สน.คท. มท 0808.5/ว46  [ 7 พ.ย. 2561 ]
โครงการ (มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ระยะที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3583  [ 7 พ.ย. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 (รายชื่อส่งถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว27 [รายชื่อ]  [ 7 พ.ย. 2561 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษกรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (โครงการเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สน.บถ.มท 0809.4/ว3386 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 พ.ย. 2561 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญพิเศษและเชี่ยวชาญ สน.บถ.มท 0809.4/ว3385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 พ.ย. 2561 ]
การฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษจากการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ด่วนที่สุด กพส.มท 0810.5/ว3592  [ 6 พ.ย. 2561 ]
น้ำตาลสดตราต้นตาลคู่
วัดโบสถ์
 
 
อบต.ชมพู คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองพระ จดหมายข่าว พฤศจิกายน [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ประชาสัมพันธ์ การทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ผ.ด. 3) [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
ทต.นครไทย ประกาศ เรื่อง การรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลนครไทย [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.นครไทย ประกาศ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ (ประจำเดือน ตุลาคม [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.นครชุม [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินเพิ่ม กิจกรรม ทอธง ทอใจ ลงด้ายเส้นแรก [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 9 
อบต.เนินเพิ่ม Kick Off 100% ถังขยะเปียก องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.ดอนทอง ขอเชิญร่วมขับเคลื่อนโครงการถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน การสมัครเป็นอา [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ดงประคำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ดงประคำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงลูกรัง สาย [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่านางงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียน (DLTV) [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.ท่านางงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 8) [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.บึงพระ ขอความร่วมมือ ให้ผู้มีมาใช้บริการขององค์การบริาหรส่วนตำบึงพระ ตอบแบบวัดการรับรู้ [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.บางระกำ ประชุมเตรียมงานมหกรรมอาหาร และประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.หัวรอ การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (เช้า [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองพระ สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560-61 [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
 
 
อบต.มะขามสูง มาร่วมพูดคุยวิเคราะห์ข่าวกันได้ที่นี่เลยครับ (13 พ.ย. 2561)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.วัดจันทร์ มาร่วมพูดคุยวิเคราะห์ข่าวกันได้ที่นี่เลยครับ (13 พ.ย. 2561)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.พันชาลี มาแชร์กันครับกีฬาประเภทไหนใช่สำหรับคุณ? (13 พ.ย. 2561)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.วังพิกุล มาแชร์กันครับกีฬาประเภทไหนใช่สำหรับคุณ? (13 พ.ย. 2561)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.ท่าช้าง ติดตามข่าวกีฬาได้ที่นี่ (13 พ.ย. 2561)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.บ้านพร้าว โบนัสสำหรับสมาชิกใหม่ (12 พ.ย. 2561)    อ่าน 12  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก สอบถามตำแหน่งว่าง นักทรัพฯ (10 พ.ย. 2561)    อ่าน 82  ตอบ 1
อบต.นครชุม เขาโปโล้น (9 พ.ย. 2561)    อ่าน 46  ตอบ 1
อบต.หนองกุลา ข้อความเทิดทูลสถาบัน (9 พ.ย. 2561)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.เนินเพิ่ม ข้อความเทิดทูลสถาบัน (9 พ.ย. 2561)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.บ้านป่า ข้อความเทิดทูลสถาบัน (9 พ.ย. 2561)    อ่าน 8  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ท่านใดสนใจออยากเปลี่ยนนักทรัพย์มาเป็นนักวิเคราะห์บ้าง.. (9 พ.ย. 2561)    อ่าน 63  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดที่ไหนว่างบ้างคะ (8 พ.ย. 2561)    อ่าน 53  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอน (ย้าย) นักวิชาการศึกษา (8 พ.ย. 2561)    อ่าน 27  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก เงินประจำตำแหน่ง (8 พ.ย. 2561)    อ่าน 140  ตอบ 2
อบต.บ้านกลาง อบต.บ้านกลาง เปิดสอบรับสมัครพนักงาน (7 พ.ย. 2561)    อ่าน 771  ตอบ 3
สถ.จ.พิษณุโลก อยากย้ายกลับไปอยู่ที่พิษณุโลก (5 พ.ย. 2561)    อ่าน 190  ตอบ 1
อบต.ท่าตาล ร้องทุกข์ (5 พ.ย. 2561)    อ่าน 111  ตอบ 1
ทต.ท่าทอง สอบถามตำแหน่งงานนักพัฒนาชุมชน (2 พ.ย. 2561)    อ่าน 46  ตอบ 2
สถ.จ.พิษณุโลก เทศบาลเมืองศรีราชา รับโอนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน (ซี 8) (2 พ.ย. 2561)    อ่าน 45  ตอบ 0
 
 


ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้ว [ 8 พ.ย. 2561 ]
 
  ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ กับการที่เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จะประกาศผ่อนผันให้ขายสินค้าบนที่สาธารณะหน้าวัดท่างาม
  เห็นด้วย ควรผ่อนผันทุกวัน ตั้งแต่เวลา 12.00-20.00 น.
  เห็นด้วย ควรผ่อนผันเฉพาะวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 12.00-20.00 น.
  ไม่เห็นด้วย
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

 
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์