ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก www.watbot.go.th
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แ [ 14 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2562 [ 8 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
 
 
 
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จะดำเนินโครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ โดยวิธีเ [ 27 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 17 
ประกาศ ราคากลางโครงการเดินสายไฟและอุปกรณ์,ติดตั้งร้อยสายไฟตามจุด,ระบบเมนรอกยกของ [ 29 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 18 
 
 
ป้องกันฯ หาคนเปลียน (14 ก.ค. 2559)    อ่าน 336  ตอบ 0  
นิติกร - ว่าง (4 มิ.ย. 2559)    อ่าน 482  ตอบ 0  
 


นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เทศบาลตำบล [ 30 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 66 


นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เทศบาลตำบล [ 30 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 22 


นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการชุมชนร่วมใจแก้ไขปัญหาขยะภายใต [ 30 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 17 
 
 
ขอปรับชื่อแผนปฏิบัติการ 60 วัน \\\"แยกก่อนทิ้ง\\\" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 194 ลว 10 ม.ค. 62 [ 10 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 146 
การยกเลิิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) ที่ พล 0023.1/ว7374 ลว .28 ธ.ค. 61 [ 4 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 293 
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว7262 ลว.27 ธ.ค.61 [ 4 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 238 
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน \\\"แยกก่อนทิ้ง \\\"จังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7228 ลว 26 ธ.ค. 61 [ 26 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 427 
เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7220 ลว 26 ธ.ค. 61 [ 26 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 224 
แนวทางการแก้ไขปัญหายาพาราราคาตกต่ำด้วยมาตรการสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐใช้ยางพาราไปดำเนินการตามโครงการต่างๆ ด่วนที่สุด ที่่ พล 0023.3/ว642 ลว 13 ธ.ค.61 [ 13 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 179 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม ที่ พล0023.1/285 ลว 14 ม.ค.62  [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 37 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการความร่วมมือสภา สัญจร ส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภาการสาธารณสุขชุมชน ที่ พล 0023.3/ว24 ลว 15 ม.ค.62  [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 16 
ขอความร่วมมือเข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าและเคลือนย้ายสุกรและซากสุกรตามแนวชายแดน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว431 ลว 21 ม.ค.62  [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 20 
ขอหารือการเบิกค่าพาหนะเดินทางให้กับประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ พล 0023.5/ว427 ลว 21 ม.ค.62  [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 21 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว429 ลว 21 ม.ค.62  [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 65 
การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 162 วรรคหนึ่ง ในการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือฯ [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 33 
การขับเคลื่อนนโยบายวาระจังหวัด พิษณุโลกสะอาด ของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 45 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ที่ พล 0023.5/ว32 ลว 18 ม.ค.62  [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 65 
บัญชีนวัตกรรม ที่ พล 0023.5/ว28 ลว 18 ม.ค. 62  [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 30 
ซ้อมความเข้าใจในการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 (3) [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 36 
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการนำสูตรงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) และสูตรงานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสำหรับงานถนนท้องถิ่น  [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 29 
กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจอาะจง พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 31 ลว 18 ม.ค. 62  [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 48 
ประกาศ ก.ท.จ.พิษณุโลก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2561 ที่ พล 0023.2/ว403 ลว 18 ม.ค.62  [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 38 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว398 ลว 18 ม.ค. 62 [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 36 
 
 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สถจ. รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว4  [ 18 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว142 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ม.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา สน.คท. มท 0808.3/ว0288  [ 18 ม.ค. 2562 ]
การทำกิจการนอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.3/ว0315  [ 18 ม.ค. 2562 ]
ขอความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน สน.คท. มท 0808.2/ว245  [ 18 ม.ค. 2562 ]
ขอเชิญชวนรับสมัครคัดเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2562 กศ. มท 0816.5/ว244 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2562 ]
ขอตรวจสอบข้อมูลหอกระจายข่าวของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว231  [ 17 ม.ค. 2562 ]
ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว1 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2562 ]
การแจ้งแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว218  [ 17 ม.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว219  [ 17 ม.ค. 2562 ]
ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ กค. มท 0803.3/ว217  [ 17 ม.ค. 2562 ]
แนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว179  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 12/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว185 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/1211-1215 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/1380-1423 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/1140-1210 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
กำหนดการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (คุรุสดุดี) ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว199  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว198 [แบบฟอร์มฯ]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562 สน.คท. มท 0808.5/ว170 [บัญชีรายชื่อใหม่] [บัญชีรายชื่อเก่า] [บัญชีราย อปท.]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว194  [ 16 ม.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว109  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562) สน.คท. มท 0808.2/976-1051 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ม.ค. 2562 ]
การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของสำนัก/กอง และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว143  [ 15 ม.ค. 2562 ]
น้ำตาลสดตราต้นตาลคู่
วัดโบสถ์
 
 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบบลึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำน [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บางระกำ ข้าวโพด ผลผลิตจากเทศบาลตำบลบางระกำ นำสู่ชุมชน [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.บางระกำ จัดเตรียมสนามแห่งการเรียนรู้ (ยังไม่แล้วเสร็จ) ณ ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบาง [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ดงประคำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กอ [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.นิคมพัฒนา รายงานผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2 [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านมุง [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.นครป่าหมาก ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง จากหมู่ที่ 5 ไปถึงหมู่ที่ 3 [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านแยง แบบโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเกษตรสุข-ห้วยละเมย บ้านเกษตรสุข หมู่ที่ 5 [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านแยง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคสล.สายเกษตรสุข-ห้วยละเมย บ้านเกษตรสุข หมู่ที่ 5 [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านแยง แบบโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอ่างเก็บน้ำห้วยภู บ้านแยง หมู่ที่ 1 [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านแยง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่างเก็บน้ำห้วยภู บ้านแยง หมู่ที่ [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ดงประคำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยน [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองพระ ประชาสัมพันธ์ มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน, การยกเลิกสำเนาเอกสาร [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองพระ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านป่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำ [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.ท่าทอง กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านพร้าว รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วัดพริก ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวัดพริก [ 19 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.วัดพริก โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
 
 
สถ.จ.พิษณุโลก ตำแหน่งว่าง (21 ม.ค. 2562)    อ่าน 407  ตอบ 4
สถ.จ.พิษณุโลก หัวหน้าสำนักปลัดในพิษณุโลกที่ไหนว่างบ้างค่ะ (21 ม.ค. 2562)    อ่าน 288  ตอบ 6
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้าย เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน (21 ม.ค. 2562)    อ่าน 57  ตอบ 1
อบต.ท่าช้าง ข้อความเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ (20 ม.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.ท่าโพธิ์ เว็บไซต์ อบต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (19 ม.ค. 2562)    อ่าน 299  ตอบ 3
ทต.หัวรอ น้ำประปา (19 ม.ค. 2562)    อ่าน 355  ตอบ 1
ทต.บ้านมุง สอบถามว่าวัดเนินสว่างสามัคคีธรรม มีการทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระอุโบสถหรือเปล่า (18 ม.ค. 2562)    อ่าน 3198  ตอบ 17
สถ.จ.พิษณุโลก เจ้าพนักงานสาธารณสุขในพิษณุโลกมีที่ไหนว่างบ้างคับ (17 ม.ค. 2562)    อ่าน 445  ตอบ 8
ทต.พรหมพิราม เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 ม.ค. 2562)    อ่าน 14  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก สอบถามตำแหน่งว่าง (14 ม.ค. 2562)    อ่าน 1094  ตอบ 7
อบต.ท่าช้าง ร่วมเทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (14 ม.ค. 2562)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.มะขามสูง สอบถามที่ี่พักแถวตำบลมะขามสูง เนื่องจากหาในเน็ทไม่ขึ้นคะ (11 ม.ค. 2562)    อ่าน 44  ตอบ 1
อบต.วังทอง สอบถามตำแหน่งที่รับโอนย้ายคะ (10 ม.ค. 2562)    อ่าน 514  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอน(ย้าย) จพง.จัดเก็บรายได้ (10 ม.ค. 2562)    อ่าน 84  ตอบ 0
อบต.วัดจันทร์ ข้างบ้านตั้งใจนำสิ่งเน่าเหม็นมาเทหน้าบ้าน (10 ม.ค. 2562)    อ่าน 1002  ตอบ 1
อบต.สมอแข อยากสอบถามเส้นทางไป อบต.สมอแข รถโดยสารประจำทาง จากสถานีรถไฟพิษณุโลกค่ะ (10 ม.ค. 2562)    อ่าน 38  ตอบ 1
ทต.บางกระทุ่ม ตำแหน่งธุรการชำนาญงาน (9 ม.ค. 2562)    อ่าน 42  ตอบ 1
ทต.ท่าทอง ตำแหน่งธุรการชำนาญงาน (8 ม.ค. 2562)    อ่าน 44  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ท่านใดสนใจออยากเปลี่ยนนักทรัพย์มาเป็นนักวิเคราะห์บ้าง.. (7 ม.ค. 2562)    อ่าน 405  ตอบ 5
อบต.มะขามสูง ประปา ม.10 ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก (1 ม.ค. 2562)    อ่าน 50  ตอบ 0
 
 


ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้ว [ 8 พ.ย. 2561 ]
 
  ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ กับการที่เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จะประกาศผ่อนผันให้ขายสินค้าบนที่สาธารณะหน้าวัดท่างาม
  เห็นด้วย ควรผ่อนผันทุกวัน ตั้งแต่เวลา 12.00-20.00 น.
  เห็นด้วย ควรผ่อนผันเฉพาะวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 12.00-20.00 น.
  ไม่เห็นด้วย
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

 
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์