หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง เรื่อง ให้ผู้ที่ทําการโฆษณาด้วยการปิดป้ายโฆษณาโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ปิดป้ายโฆษณาบนต้นไม้ในที่สาธารณะ ทําการรื้อถอนป้ายโฆษณาดังกล่าว   18 ต.ค. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย   3 ต.ค. 2561 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562   1 ต.ค. 2561 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   28 ก.ย. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบรายงานผลการดำเนินงาน โครงการตลาดสีเขียว   25 ก.ย. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลวัดโบสถ์   5 ก.ย. 2561 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ : การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม   23 ส.ค. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ฉบับที่ 6 ประจำเดือนสิงหาคม 2561   21 ส.ค. 2561 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ : วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561   21 ส.ค. 2561 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การจัดพิธีทำบุญตักบาตร ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561   11 ส.ค. 2561 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)   20 ก.ค. 2561 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์และประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ฯ   20 ก.ค. 2561 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน   20 มิ.ย. 2561 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง การประชาสัมพัน์กองทุนยุติธรรมตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘   15 มิ.ย. 2561 37
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559