หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก www.watbot.go.th
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง ขอความร่วมมือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเ [ 10 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 12 
ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาแล [ 2 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 42 
 
 
 
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนายเร [ 10 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ [ 10 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 11 
 
 
ป้องกันฯ หาคนเปลียน (14 ก.ค. 2559)    อ่าน 404  ตอบ 0  
นิติกร - ว่าง (4 มิ.ย. 2559)    อ่าน 579  ตอบ 0  
 


นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ ตรวจความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของงานป้องกั [ 4 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 52 


นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์และป [ 29 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 41 


สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์การเ [ 27 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 67 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ร่วมฝึกป้องกันร [ 22 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 69 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดอบรมโครงการอบรมและเพิ่มทักษะพนักงานดับเพลิง สมาช [ 20 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 100 


เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องใน \"วันท้องถิ่นไทย\" ประจ [ 18 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 81 


เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 78 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการอบรมให้ความรู้ [ 1 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 76 


นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ ร่วมเป็นประธานเปิด “โครงการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สู [ 25 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 90 
 
 
ขอให้สำรวจค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว949 ลว 8 ก.พ. 62  [ 8 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 212 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร  [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 27 
ซักซ้อมการประกาศรายชื่อผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ของ อปท. ที่ พล 0023.3/ว2582 ลว 22 เม.ย. 62 [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 24 
การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว2612 ลว 22 เม.ย. 62 [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 17 
แนวทางการขับเคลื่อนและเกณฑ์มาจรฐานโครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2607 ลว 22 เม.ย. 2562  [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 25 
เตรียมความพร้อมการใช้ระบบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอฝบรับรองการก่อสร้างอิดล็คทรอนิกส์ ที่ พล 0023.4/ว2609 ลว 22 เม.ย. 62  [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 26 
สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2611 ลว 22 เม.ย. 62 [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 26 
ขอความอนุเคราะห์รวบรวมข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2562 เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ที่ พล 0023.4/ว 2584 ลว. 22 เม.ย 62 [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 33 
ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้ง อปท.ที่มีโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยกรอกข้อมูลในแบบรายงาน สบศ.1/1 ผ่านระบบ Google Form ที [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 32 
คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว2583 ลว 22 เม.ย. 62 [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 30 
แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ พล 0023.3/ว 2581 ลว 22 เม.ย. 62 [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 36 
การส่งเสริมการใช้ยางพาราเป็นวัสดุสำคัญในการก่อสร้าง/ปรับปรุง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว2580 ลว 22 เม.ย. 62 [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 23 
หารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว216 ลว 22 เม.ย. 62 [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 28 
การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ปี 2562 ที่ พล 0023.3/ว2585 ลว 22 เม.ย. 62 [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 18 
แนวทางการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าของ อปท. ที่ พล 0023.3/ว 2529 ลว 18 เม.ย. 62 [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 43 
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562  [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 70 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจประจำปี 2562 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ที่ พล0023.5/ว2402 ลว 11 เม.ย.2562  [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 133 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน ม.ค.-ก.พ. 62 ที่ พล 0023.5/ว212 ลว 17 เม.ย. 2562  [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 95 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ไตรมาสที่ 3 ที่ พล 0023.5/ว2476 ลว 17 เม.ย. 2562  [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 86 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 ที่ ที่ พล 0023.5/ว 2390 ลว 11 เม.ย. 2562  [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 67 
 
 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและรายงานผลการตรวจการจ้าง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว1571 [บัญชีจังหวัดแนบท้าย]  [ 23 เม.ย. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นงบดำเนินงานการบริหารงานของคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1614  [ 23 เม.ย. 2562 ]
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว1633  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1634 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) สน.คท. มท 0808.2/ว1620  [ 23 เม.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1619  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอส่งข้อมูลและขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1617 [บัญชีแนบท้าย] [พื้นที่] [พื้นที่ดำเนินการ]  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1615  [ 22 เม.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว1576  [ 22 เม.ย. 2562 ]
การใช้อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการปัญหาสุนัขและแมวจรจัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1602  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1513 [เอกสารแนบ]  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1603  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ขอเชิญประชุมติดตามการบริหารจัดการขยะเปียก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว1596 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1571 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4858 [แนวทางฯ] [ขั้นตอนการดำเนินงานฯ]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กศ. มท 0816.3/ว1520 [แบบสำรวจ]  [ 18 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการฝึกอบรมครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 กศ. มท 0816.3/ว1516  [ 18 เม.ย. 2562 ]
การจัดเวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1574  [ 17 เม.ย. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว2381  [ 17 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ ๓ - ๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กศ. มท 0816.4/ว1573 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1575 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1572  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว1544  [ 17 เม.ย. 2562 ]
เตรียมความพร้อมการใช้งานระบบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ กม. มท 0804.6/ว1474  [ 17 เม.ย. 2562 ]
น้ำตาลสดตราต้นตาลคู่
วัดโบสถ์
 
 
อบต.ศรีภิรมย์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อน ฯ [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หอกลอง \"ข่าวประชาสัมพันธ์\" มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรต [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.คุยม่วง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.61-ธ.ค.61) [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หอกลอง \"ข่าวประชาสัมพันธ์\" กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมป้อง [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บึงพระ ประกาศ กรมอุตุนิยมวิทยา [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ท่าทอง โครงการงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ท้อแท้ วันที่ 23 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุุมทองแท้ 1 ร้อยตรีดำรง ดีอินทร์ นายก อบต.ท้อแท้ [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.นครไทย การแจ้งเตือนสภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.นครชุม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับไต [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาหรือเครื่องเล่นพัฒนาก [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาหรือเครื่องเล่นพัฒนาก [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาหรือเครื่องเล่นพัฒนาก [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ตลุกเทียม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกเทียม [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ศรีภิรมย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านป่า ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.มะตูม อบต.มะตูม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการซ่อมแซมบ้านพักประชาชน [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ศรีภิรมย์ โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ 2562 [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บึงพระ วารสารข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ฉบับที่ 3 เดือน เมษายน 2562 [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
 
 
อบต.หนองกะท้าว ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (24 เม.ย. 2562)    อ่าน 0  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนพนักงานส่วนตำบล (23 เม.ย. 2562)    อ่าน 29  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อบต.ในพิดโลกที่ไหนว่างบ้าง ต้องการโอนย้าย เป็ (23 เม.ย. 2562)    อ่าน 336  ตอบ 2
อบต.เนินเพิ่ม ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (22 เม.ย. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.เนินเพิ่ม ขอความอนุเคราะห์เทถนนคอนกรีตเพิ่มสัก 50 เมตร (18 เม.ย. 2562)    อ่าน 15  ตอบ 0
ทต.วงฆ้อง อ.เมือง มีที่ไหนรับโอนย้ายนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการบ้างคะ (18 เม.ย. 2562)    อ่าน 17  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ต้องการโอนย้าย (18 เม.ย. 2562)    อ่าน 148  ตอบ 2
ทต.บ้านคลอง แจ้ง หลอดไฟฟ้ารายทาง ไม่สว่าง(ดับ) (18 เม.ย. 2562)    อ่าน 59  ตอบ 2
ทต.บ้านคลอง ไฟฟ้ารายทางในซอย นเรศวรช่างกล 5+6 \"ดับ(ไม่สว่าง) * * * กแล้วครับ\" (18 เม.ย. 2562)    อ่าน 15  ตอบ 1
อบต.งิ้วงาม ไฟฟ้ารายทาง (17 เม.ย. 2562)    อ่าน 9  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้าย จพง.พัฒนาชุมชน (13 เม.ย. 2562)    อ่าน 85  ตอบ 2
ทต.หัวรอ แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม >>>> ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่บ้านจัดสรร ที่มอบให้เทศบาล (10 เม.ย. 2562)    อ่าน 26  ตอบ 0
ทต.หัวรอ ขอให้ติดตั้งไฟรายทางเพิ่ม ซอย 6 หมู่บ้านVP1 (10 เม.ย. 2562)    อ่าน 119  ตอบ 12
อบต.มะขามสูง ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (10 เม.ย. 2562)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.ดอนทอง ต.ดอนทองคัดทหาร ปี62 วันไหน (10 เม.ย. 2562)    อ่าน 52  ตอบ 1
อบต.ดอนทอง ตอนนี้ใครเป็นนายกอ.บ.ต.หรอครับ (10 เม.ย. 2562)    อ่าน 131  ตอบ 3
ทต.บ้านแยง การติดต่อกับ ทต (9 เม.ย. 2562)    อ่าน 378  ตอบ 3
อบต.หนองกุลา  เว็บไซต์ อบต.หนองกุลา จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 เม.ย. 2562)    อ่าน 622  ตอบ 1
อบต.วังทอง ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (4 เม.ย. 2562)    อ่าน 27  ตอบ 0
อบต.ไผ่ล้อม เว็บไซต์ อบต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 เม.ย. 2562)    อ่าน 503  ตอบ 1
 
 


ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้ว [ 8 พ.ย. 2561 ]
 
  ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ กับการที่เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จะประกาศผ่อนผันให้ขายสินค้าบนที่สาธารณะหน้าวัดท่างาม
  เห็นด้วย ควรผ่อนผันทุกวัน ตั้งแต่เวลา 12.00-20.00 น.
  เห็นด้วย ควรผ่อนผันเฉพาะวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 12.00-20.00 น.
  ไม่เห็นด้วย
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

 
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์