ประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สมัยสามัญ สามัญที่ 2 ครั้งแรก ประจำปี 2561  
 

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบถ์ นายสุขพงศ์ สมบูรณ์พงษ์กิจ ประธานสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ได้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สมัยสามัญ สามัญที่ 2 ครั้งแรก ประจำปี 2561 มีสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประจำ 11 ท่าน ลา 1 ท่าน โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2561

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ประจำปี พ.ศ.2561 (ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์)

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 (ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 เม.ย. 2561 เวลา 16.22 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 153 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559