เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรในหน่วยงาน ประจำปี 2561  
 

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรในหน่วยงาน ประจำปี 2561 ในหัวข้อการส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม ซึ่งเพื่อส่งเสริมให้พนักงานของเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ เห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ส่งเสริมให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม ในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งนี้ หัวข้อในการฝึกอบรมประกอบด้วย หลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล วินัยและการรักษาวินัย และการจัดการองค์ความรู้ของแต่ละส่วนราชการต่างๆ ภายในเทศบาล โดยวิทยากรได้แก่ นายปรีชา แดงแสงทอง หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการของสำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 พ.ค. 2561 เวลา 12.23 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 173 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559