หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
โครงการสนับสนุนการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  
 

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกร ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความชำนาญ และสามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไร้สารพิษ และสามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ลดค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูก และเผยแพร่ต่อประชาชนในชุมชนต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ก.ย. 2561 เวลา 13.31 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 86 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559