หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561  
 

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบถ์ นายสุขพงศ์ สมบูรณ์พงษ์กิจ ประธานสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ได้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 มีสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 (ที่ประชุมมีมติิรับรองเป็นเอกฉันท์)

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน (ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์)

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติขอรับความเห็นชอบจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการตามนโยบายความปลอดภัยทางถนนอำเภอวัดโบสถ์ (ที่ประชุมมีมติิเห็นชอบเป็นเอกฉันท์)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ก.ย. 2561 เวลา 15.33 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 177 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559