การประชุมคณะกรรมการชุมชน และประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์  
 

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประชุมคณะกรรมการชุมชน และประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ โดยมีวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ชี้แจงนโยบายการบริหารพัฒนาการดำเนินงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ในปีงบประมาณ 2562
วาระที่ 2 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หารือและชี้แจงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระ
วาระที่ 3 หัวหน้าฝ่ายปกครองประชาสัมพันธ์การดำเนินการรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ และประชาสัมพันธ์ให้ป้องกันเหตุอัคคีภัย
วาระที่ 4 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนันสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ที่ชุดเดิมที่หมดวาระ
วาระที่ 5 ผู้อำนวยการกองคลัง ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็น ชี้แจงร่างเทศบัญญัติลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2561
วาระที่ 6 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมประชาสัมพันธ์ แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย/ทำจุดแยกขยะเปียกในครัวเรือน
วาระที่ 7 ผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงการดำเนินโครงการพระราชทานจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ของเทศบาลตำบลวัดโบสถ์
ทั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือ เสนอแนะ การดำเนินงานของเทศบาลฯ ให้ทราบและเข้าใจในทางเดียวกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ต.ค. 2561 เวลา 15.52 น. โดย คุณ กันต์กมล ชะนะชัย

ผู้เข้าชม 89 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559