ประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2561  
 

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ นายสุขพงศ์ สมบูรณ์พงษ์กิจ ประธานสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2561 ขึ้น โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เข้าร่วมประชุม 10 ท่าน ลากิจ 1 ท่าน โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2561 (ที่ประชุมมีติรับรองเป็นเอกฉันท์)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ญัตติพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขคำชี้แจงประกอบงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ที่ประชุมมีติอนุมัติเป็นเอกฉันท์)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่องการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ... (ที่ประชุมมีมติรับหลักการเป็นเอกฉันท์)

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบในการรับบริจาคที่ดินเพื่อใช้ในกิจการเทศบาล (ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์)

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง อื่นๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ย. 2561 เวลา 15.49 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 83 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559