นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ร่วมกิจกรรมประกาศสงครามกับขยะของอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก  
 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลาประมาณ 14.00 น. ณ บริเวณศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ จันทวงศ์ นายอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานและนำกล่าวปฏิญาณ “ประกาศสงครามกับขยะของจังหวัดพิษณุโลก” โดยมีนางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และยังมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน นักเรียน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชน ในเขตอำเภอวัดโบสถ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย หลังจากประธานเปิดพิธีได้มีการกล่าวคำปฏิญาณโดยพร้อมเพียงกันและการปล่อยขบวนรถรณรงค์ตามลำดับ ทั้งนี้ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ประชาชน นักเรียน ผู้มีเกียรติที่มาร่วมกิจกรรมยืนเรียงแถวบริเวณทั้งสองฝั่งถนนพร้อมร่วมโบกธงถือป้ายประกาศสงครามกับขยะอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก รถรณรงค์จะเคลื่อนออกจากบริเวณศูนย์สุขภาพเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ไปยังถนนในเขตเทศบาล เพื่อประกาศให้พี่น้องประชาชนชาวอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ได้รับรู้รับทราบว่าอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ได้เริ่มรณรงค์และประกาศสงครามกับขยะตั้งแต่วันนี้เป็นตนไป ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก ตั้งเป้าหมายว่า ในปีงบประมาณ 2562 ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัดต้องลดลงอย่างน้อย 20 % โดยมีมาตรการให้ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะเปียก และมีการกำจัดในครัวเรือนทุกบ้าน ทุกสถานที่ราชการ และทุกภาคส่วน เพื่อให้จังหวัดพิษณุโลก สามารถลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม น่าอยู่และน่าอาศัย และเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนแม่บท \"การจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ 2559 -2564) และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 -2580) อีกด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 พ.ย. 2561 เวลา 11.24 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 134 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559