หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561  
 

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ นายสุขพงศ์ สมบูรณ์พงษ์กิจ ประธานสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 ขึ้น โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เข้าร่วมประชุม 11 ท่าน โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 (ที่ประชุมมีติรับรองเป็นเอกฉันท์)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบในการรับบริจาคครุภัณฑ์ (ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ญัตติขอเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 (ที่ประชุมมีมติรับทราบเป็นเอกฉันท์)

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ธ.ค. 2561 เวลา 15.41 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 119 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย